Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez UA Konrad Łącki (którego własnością jest strona transformacjasylwetki.com)

§ 1

Firma UA Konrad Łacki jest dostawcą usługi dostępu do planu treningowego i/lub żywieniowego na czas określony dla celów poprawy estetyki sylwetki i/lub rozwoju cech atletycznych.

§ 2

Dostęp do planów ma miejsce poprzez bezpłatne usługi Google niezależne od UA Konrad Łącki oraz udzielany jest na jeden miesiąc kalendarzowy. Plany treningowe oraz żywieniowe są wyłączną własnością UA Konrad Łącki, chronioną prawem autorskim. Każda osoba, która wykupi usługę staje się klientem UA Konrad Łącki.

§ 3

Zamówienie usługi ma miejsce w momencie otrzymania przez UA Konrad Łącki płatności za pośrednictwem przelewu bankowego (lub otrzymania płatności poprzez system PayPal dla klientów spoza Polski). Dostęp do planu treningowego i/lub żywieniowego rozpoczyna się w momencie otrzymania przez klienta e-maila z łączem do personalnego folderu. Dostęp do planów kończy się w chwili wygaśnięcia czasu trwania wykupionego wariantu usługi (jeden miesiąc kalendarzowy liczony od daty otrzymania wyżej wymienionego e-maila), którą tym samym uznaje się za w pełni zrealizowaną.

§ 4

Klient, który dokonał zakupu usługi ma 14 dni od daty złożenia zamówienia na reklamację. Wszelkie reklamacje można składać na adres e-mail podany w Instrukcji, którą znaleźć można w personalnym folderze, do którego dostęp klient uzyskuje po realizacji drugiego etapu usługi przez UA Konrad Łącki. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od momentu otrzymania e-maila z reklamacjami klienta.

§ 5

Usługa dostępu do planu treningowego i/lub żywieniowego oferowana przez UA Konrad Łącki jest indywidualizowana do potrzeb każdego klienta i wykupiona na czas określony. W momencie otrzymania e-maila z zaproszeniem do współpracy i łączem przekierowującym do personalnego folderu w usłudze Google Drive, klient traci prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§ 6

Klient wykupując wariant usługi zawierający plan treningu siłowego potwierdza, że nie ma przeciwwskazań medycznych do takowego treningu, jak również żadnych innych form aktywności fizycznej.

§ 7

UA Konrad Łącki nie jest odpowiedzialny w żadnym wypadku za jakiekolwiek szkody lub straty na zdrowiu i mieniu, pośrednie lub wtórne, powstałe na skutek stosowania informacji udostępnionych w planie treningowym lub żywieniowym oraz innych materiałach udostępnionych w cyfrowej, pisemnej bądź ustnej formie.  UA Konrad Łącki nie jest również odpowiedzialny w żadnym wypadku za jakiekolwiek szkody lub straty na zdrowiu i mieniu, pośrednie lub wtórne, powstałe na skutek udzielanych przez niego informacji w jakiekolwiek formie. Wszystkie udostępniane materiały oraz opinie mają charakter czysto informacyjny i edukacyjny oraz nie mogą być pod żadnym pozorem używane w zastępstwie porady medycznej.

§ 8

Informacje zawarte na tej witrynie internetowej służą wyłącznie ogólnie pojętym celom informacyjnym. Informacje zostają udostępnione przez UA Konrad Łącki i mimo że dołożono starań, aby zapewnić aktualność i poprawność tych informacji, nie udziela się żadnych zapewnień ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do kompletności, precyzji, rzetelności, przydatności bądź dostępności w odniesieniu do witryny internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych materiałów graficznych wykorzystanych na witrynie internetowej w dowolnych celach. Ze względu na powyższe wykorzystanie tych informacji odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

W żadnym wypadku UA Konrad Łącki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, a w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie bądź wtórne, ani za żadne straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków powstałe w wyniku wykorzystania lub w związku z wykorzystaniem tej witryny internetowej.

Na witrynie znajdują się łącza prowadzące do innych witryn internetowych nieznajdujących się pod kontrolą UA Konrad Łącki. Nie mamy żadnej kontroli nad charakterem, treściami i dostępnością tych stron internetowych. Umieszczenie na witrynie internetowej dowolnych łączy nie musi oznaczać naszej rekomendacji ani wsparcia dla opinii wyrażonych na stronach, do których te łącza prowadzą.

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanej dostępności i sprawnego działania witryny internetowej. Jednak UA Konrad Łącki nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za tymczasową niedostępność witryny internetowej spowodowaną problemami technicznymi poza naszą kontrolą.